Regulamin programu lojalnościowego firmy HADM Gramatowski

Pobierz: Regulamin_Karta_Rabatowa_HADM_Gramatowski_01-11-2018

 

Regulamin konkursu „Nowy Citroen C3 Elle w HADM Gramatowski ”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie zwanym w dalszej części dokumentu „Konkursem”.

 Art. 1. Organizator i cel konkursu

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu i jest komunikowany poprzez fanowską stronę HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl). Konkurs organizuje firma HADM Gramatowski (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Rokocin 4G. Celem Konkursu jest aktywizacja fanów profilu HADM Gramatowski w serwisie Facebook.com.

Art. 2.  Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie w dniach: od  17-07-2018 do 22-07-2018 do godziny:24:00
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po upływie 72 h od momentu jego rozpoczęcia.

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem fanowskiej strony HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia (https://www.facebook.com/hadmpl) w serwisie Facebook.com.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą brać udziału:
  a) pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie)
  b) osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Jedna osoba może uczestniczyć w Konkursie jeden raz.
 4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie fanowskiej strony HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer SKODA i KIA (https://www.facebook.com/hadmpl) w serwisie Facebook.com. , polubienie postu informującego o Konkursie, odpowiedzenie na pytanie konkursowe pod postem konkursowym.
 2. Post konkursowy ukaże się na stronie fanowskiej HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer SKODA i KIA (https://www.facebook.com/hadmpl) w serwisie Facebook.com  17-07-2018r.
 3. Nagrody otrzymają 3 osób, które odpowiedzą najbardziej kreatywnie na zadane pytanie i zostaną wybrane przez jury.
 4. Jeden Użytkownik może udzielić jednej odpowiedź. Jeśli udzieli ich kilka, w konkursie będzie się liczyć ta, dodana jako pierwsza.
 5. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem na Facebook.com. Nie może to być fikcyjne konto.

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora.
 2. Jury nagrodzi w sumie 3 osoby, które odpowiedzą najbardziej kreatywnie na zadane pytanie i zostaną wybrane przez jury.
 3. O przyznaniu nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanowskiej stronie HADM Gramatowski w serwisie Facebook.com
 4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu, np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

Art. 6. Nagroda

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowała firma HADM Gramatowski z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
 2. Jury nagrodzi w sumie 3 . Będą to 3 osoby, które odpowiedzą najbardziej kreatywnie na zadane pytanie i zostaną wybrane przez jury.
 3. Nagrody stanowić będzie wypożyczenie samochodu marki Citroen C3 Elle z pełnym bakiem na 24h od momentu odbioru w autoryzowanym salonie
  HADM Gramatowski w Elblągu, ul. Warszawska 87, który należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Informacja o Nagrodach w Konkursie będzie dostępna na fanowskim profilu HADM Gramatowski w serwisie Facebook.com
 5. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inne.
 6. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

Art. 7. Przyznawanie Nagrody

 1. Wyniki ogłoszone zostaną pod postem konkursowym na fanowskiej stronie HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia na portalu Facebook.com. Po wyłonieniu Laureatów, każdy z nich musi skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.com.
 2. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie prywatnej wiadomości na portalu Facebook.com do Organizatora, potwierdzająca otrzymanie wiadomości o nagrodzie oraz podanie w niej niezbędnych danych teleadresowych. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania lub wręczenia nagrody po osobistym stawieniu się w placówce Organizatora, po czym zostaną usunięte. Organizator umożliwia i zachęca do osobistego stawiennictwa po odbiór przyznanej Nagrody w siedzibie HADM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim, Rokocin 4G oraz w Elblągu, ul. Warszawska 87. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.
 3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie wówczas do nieprzyznania nagrody.
 4. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.

Art. 8. Wręczanie nagród i zasady opodatkowania

 1. Laureaci muszą odpowiedzieć na wiadomość prywatną informującą o terminie osobistego odbioru nagrody w siedzibie firmy w Elblągu, ul. Warszawska 87.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających wysyłkę lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą podanych przez Uczestnika danych.
 3. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.

Art. 9. Roszczenia i reklamacje

 1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.
 2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: k.walaszewska@hadm.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

Art. 10. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na stornie internetowej Organizatora. (Link do strony)
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez fanów.
 7. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana czy powiązana z Facebook.com . Informacje kierowane są do Organizatora a nie do portalu Facebook.com. Informacje przekazane Organizatorowi zostaną wykorzystane jedynie w celu prawidłowego przebiegu Konkursu.

Numery kont bankowych, dla poszczególnych marek Grupy HADM Gramatowski


Konto bankowe: KIA

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„HADM PLUS” Hanna Gramatowska
Rokocin 4 G
Starogard Gdański

NIP 592-130-93-09

BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W GDAŃSKU
36 1240 1268 1111 0010 4891 9851


Konto bankowe: SKODA

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„HADM Mieczysław Gramatowski”
Rokocin 4 G
Starogard Gdański

NIP 592-000-08-40
BANK PEKAO SA II O W GDAŃSKU
80 1240 1268 1111 0010  4338 1523

 

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do kontaktu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Elblągu lub Starogardzie Gdańskim. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.


[recaptcha]
#
HADM Gramatowski